یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

إنا مکنا له فی الأرض 

و آتیناه من کل شیء سببا (کهف/84) 

 

برا موفقیت جناب رئیسی در این شبهای عزیز دعا کنیم. 


یاسید الکریم