یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

دو حال بسیار بد انسان این که 

در حال بلا مایوس و بدون تضرع باشد 

و در حال آسایش بدون دعا و شکرگزاری جدی باشد 

وخدی گرفتار است بگوید این همه دعا کردیم چه فائده؟ 

وخدی در رخا و گشایش است بگوید من هم مثل بقیه 

و بلکه دارای نعمات کمتر! چرا باید قلبا و لسانا متشکر باشم؟ 

ضمن این که در حال بلا هم از جهات بسیاری در آسایش است. 

 

و دو حال بسیار خوب انسان این که 

در حال بلا اهل تضرع و محاسبه باشد که گیر کار من کجاست؟ 

و در حال گشایش اهل شکر و استفاده صحیح از نعمت باشد 

و هم عطا به دیگران حسب توان خود و حسب نیاز و استعداد آنها 

که گاهی مال است و گاهی علم است و گاه تجربه و قس علی هذا. 

 

اما مسئله : این که دارد خدا مومن مفتن تواب را دوست دارد یعنی چی؟ 

مسئله 2: این که از شروط تقوا خود را خارج از حد تقصیر نداند چیست؟ 

مسئله 3: در قبال حدیث نفس و وسوسه و غصه ها و یأس چه می شود کرد؟ 

مسئله 4: نقش و آثار آداب طبیعی و عقلی و معنوی در زندگی و اخذ نتایج چیست؟ 

ان شاء الله مهتاب شبی باشد و آسوده سری و گوشی از مستمع و شوقی از گوینده. 

والسلام علیکم و رحمه الله. 


یاسید الکریم