یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام صادق (ع) فرمود: ای اسحاق هر بنده ای که خدا به او نعمت داده 

اگر منعم [و لطف او] را قلبا بشناسد و شکر بر آن نعمت را آشکار کند 

هنوز از آن شکر فراغت نیافته، فرمان می رسد تا نعمت او زیادتر گردد. 


قال أبو عبد الله (ع) یا إسحاق ما أنعم الله على عبد بنعمة 

فعرفها بقلبه و جهر بحمد الله علیها ففرغ منها حتى یؤمر له بالمزید. 


ثواب الأعمال صدوق ج 1  ص 188

وسائل الشیعة ج 7  ص 175 ح 9043 

اصول کافی ج 2 ص 95 ح 9 

بحار الأنوار ج 68  ص 51 ح 74 

مکارم الأخلاق ج 1 ص 565 ح 1957 

معجم الاحادیث المعتبره ج 3 ص 153 

هدایة الأمة ج 3  ص 136 ح 827 

إحقاق الحق ج 28  ص420

مرآة الکمال ج 3  ص80 

مصباح الفقیه  ج 2 ص 363 

نهج الذکر ج 2  ص 238 


برخی نکات 1_ سند روایت صحیح است. 

2_شخص خداوند منان را منعم بداند. 

3_اگر چه حرکت را از خود بشمارد  

اما نعمت و برکت و مقدمات و موخرات 

و کمال نعمت را از جانب خداوند بداند.  

و قلبا به این موضوع معتقد باشد و لقلقه و ریا نباشد. 

4_شکر نعمت را آشکار کند چه در زبان چه در عمل. 

5_عالی ترین نوع شکر استفاده آن در رضایت خداست. 


یاسید الکریم