یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

له ما فی السماوات و ما فی الارض 

و کفی بالله وکیلا (نساء 171) 

 

آگاه باشید : آنچه در آسمان ‏ها و آنچه در زمین است 

از آن خدا است و برای داشتن تکیه گاه ، خدا بس است. 

 

وکیل در تراجم و کتب لغت : سرپرست، تکیه گاه، معتمد، 

واگذاشتن، حافظ، نصیر، انتقام گیرنده، کارساز، تدبیر کننده 

 

اگر باور کنیم همه چیز از خداست و در ید قدرت او، کار تمام است. 


یاسید الکریم