یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مالکوم ایکس : آینده متعلق 

به کسانی است که امروز برای آن آماده شوند. 

 

Malcolm X : The future belongs

to those who prepare for it today 

 

توضیح عکس : مواظب باشیم 

چه اخباری را از چه منابعی دریافت می کنیم. 

جذابیت و تکرار یک خبر یا اعتماد نابجا 

یا پیش ذهنیت از افراد و گروه ها 

می تواند همه چیز را بما وارونه نشان بدهد. 

عقل و شرع و تجربه ما را به منبع مناسب و تحقیق 

و تحلیل صحیح و التزام به حقیقت دعوت می کنند. 

یاسید الکریم