یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

بشنو این ندبه ها شکوه ها را.. العجل العجل های ما را.. 

جز تو ای منتقم با که گوییم .. غربت شیعیان شما را... 

کعبه در قبضه بولهب هاست .. سر بده بانگ تبت یدا را 

جلوه کن تا که دنیا بداند ... آخر قصه ی کربلا را 

[ گوش کنید ]

 


یاسید الکریم