یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

24 میلیون ماهانه را بطور قانونی! جهت خدمت به مردم 

به ناچار دریافت و نوش جان می کنم. علی برررررکة الله. 


بخش های مختصری از کلمات امام خمینی در باب جنگ فقر و غنا 


«روحانیت متعهد، به خون سرمایه داران زالوصفت تشنه است 

و هرگز با آنان سر آشتی‏‎ ‎‏نداشته و نخواهد داشت.» 


«علمای اسلام موظف‏‏ ‏‏اند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه‏‎ ‎‏کنند؛ و نگذارند عدۀ کثیری گرسنه و محروم باشند و در کنار آنها ستمگران غارتگر و‏‎ ‎‏حرامخوار در ناز و نعمت به سر ببرند.»


‏«و آنها که تصور می‏‏ ‏‏کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان‏‎ ‎‏با سرمایه‏‏ ‏‏داری و رفاه‏‏ ‏‏طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه اند؛ و آنهایی هم که تصور‏‎ ‎‏می کنند سرمایه‏‏ ‏‏داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان‏‎ ‎‏راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می کنند، آب در هاون می کوبند. بحث مبارزه و رفاه‏‎ ‎‏بحث قیام و راحت‏‏ ‏‏طلبی بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است که هرگز با‏‎ ‎‏هم جمع نمی شوند، و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و‏‎ ‎‏استضعاف را چشیده باشند، فقرا و متدینین بی‏‏ ‏‏بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعی‏‎ ‎‏انقلابها هستند.» 


«جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود.‏‎ ‎‏جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود؛ و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.»


«خداوند سبحان به پردرآمدها می فهماند که نباید تصور کنند که همۀ درآمد از‏‎ ‎‏آنِ خودشان است و باید توجه داشته باشند. که بخشی از درآمدشان حق مسلم دیگران‏‎ ‎‏است.» ‏ 


« امیرالمؤمنین(ع) می فرماید، من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک‏‎ ‎‏و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری و غارتگری‏‎ ‎‏ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند.»‏


«جنگهای پیغمبر، همه اش با اغنیا بود، و با گردن کلفتها بود و با ثروتمندها بود... پیغمبر این‏‎ ‎‏فقرا را بلند کرد و نهضت داد برای این که اغنیا را سرکوب کنند و سر جای خودشان‏‎ ‎‏بنشانند»‏ 


‏‏«تاریخ را باید ببینید، حساب باید بکنید که آیا پیغمبر به نفع این سرمایه دارهای حجاز‏‎ ‎‏و طائف و آنجاها، ... وارد عمل شده است و مردم را تخدیر کرده که اینها بخورند آنها را یا‏‎ ‎‏نه، این مردم ضعیف مستضعف را، این سر و پا برهنه ها را تحریک کرده بر ضد این‏‎ ‎‏سرمایه‏‏ ‏‏دارها و جنگها کرده اند با اینها تا اینها را شکست دادند و بعضیشان [را] هم آدم‏‎ ‎‏کردند»‏


«پیغمبرها تاریخشان معلوم است؛ و اینها آمده اند که بسیج کنند این مستمندان‏‎ ‎‏را که بروند و این غارتگرها را سر جای خودشان بنشانند»‏ 


یاسید الکریم