یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

کسی که بداند در مرآی و مسمع خدا است، نمی تواند گناه کند. 

تمام انحرافات ما از این است که خدا را ناظر و شاهد نمی بینیم

[آیت الله بهجت] 


یاسید الکریم