یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

ما باید با  سر و کار داشته و آنها را مطالعه کنیم 
چرا که  [و نجات] در اینها است. [آیت الله 


یاسید الکریم