یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

تویتر به دلائل متعدد، فضای خیلی مهمی است 

و با وجود کم رونقی خیلی از فضاها با آمدن تلگرام 

تویتر این حیاط خلوت ضد انقلاب اهمیت خود را حفظ کرده 

 

اخیرا با حضور طیف زیادی از کاربران مذهبی و انقلابی 

مخالفین به کارهای دفاعی و گاهی احمقانه متوسل شدند از جمله 

تهیه لیست بلاک 600 نفره از افراد مذهبی و انقلابی 


یاسید الکریم