یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

شادی روح آیت الله مهدوی کنی 

و سلامتی آیت الله جنتی #صلوات 


یاسید الکریم