یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

اللهم انی اسئلک باسمک 

یا ربنا یا الاهنا یا سیدنا یا مولانا یا ناصرنا 

یا حافظنا یا دلیلنا یا معیننا یا حبیبنا یا طبیبنا 

یاسید الکریم