یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

تازه وخدی کسی نیست جای خالی ش حس میشه 

و این که اگر بود چقدر گره ها زودتر باز می شد. 

دی ماه 14 سال پیش 

یکی از بستگان خیلی نزدیک ما به رحمت خدا رفتن 

شادی روح شون و اجابت دیگر حوائج همه مومنین 

ختم 14 هزار #صلوات هدیه به 14 معصوم گرفتیم 

دوستانی که مایلن 300 الی 500 صلوات اعلام بفرمان. 

حتی المقدور امروز و فردا انجام بشه. اجرکم پیش الله. 


یاسید الکریم