یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آیت الله بهجت رحمه الله : ( از غیر شیعه انتظاری نیست) 

از گناه ما و بخاطر اعمال ما (و بخاطر کوتاهی ما) است که 

آن حضرت هزار سال در بیابان ها در به در و خائف است! 

[در محضر بهجت 2/44] 


یاسید الکریم