یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

اگه همه افرادو هدایت کنی 

و همه کشورو آباد  کنی 

ولی خودت اهل گناه باشی 

نهایتا باغچه ی مردم رو بیل زدی 

 

شاید همین فردا افتادیم مردیم، 

حق الله و حق الناس گردنت نیست؟ 

 

اول متولی علم و عمل خودت باش. یاسید الکریم