یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

زیارت عاشورا زیارت حب و بغض ها است. 

بغض از بدی و بدکارهای عالم محبت خوبی و درستکارهای عالم. یعنی هم صفت زشت را طرد می کند. هم اشخاص زشتکار را معرفی و طرد می کند. یعنی هم صفت خوبی را تکریم می کند هم اشخاص نیکوکار ولو مظلوم را تکریم میکند. زیارت عاشورا ضمن اینکه ما را خوب میخواهد داخل جبهه حق هم میخواهد حاضر و فعال ببیند و ضمن اینکه ما را از فاقد بدی می خواهد خارج از جبهه باطل هم میخواهد مشاهده کند. 

ظرفیت زیارات ماثوره بسیار بالاست و باید به زیارت منجر شود. فتامل جیدا. و البته رتبه وجودی او کمتر از آثار تلاوت مصحف شریف است چون مرتبه ی بالاتری در آن تلاوت با شرایط خاص رخ می دهد. ولی ما را چه به این حرفها؟ ما سائلی هستیم با صد هزار تومان دارائی که بحث می کنیم فلان برج 8 میلیاردی بهتر است یا بهمان کاخ ده میلیاردی! زیارت عاشورا سه طریق معتبر سندی دارد و قرن هاست که بدیلی در نوع خودش ندارد و الی الابد آثار سلوکی خود را خواهد داشت. البته آثار زیارت شریف آل یس بیشتر از اوست. که زیارت در دسترس ابتر است و کامل آن را می توان در ربیع الانام فی ادعیه خیر الانام به نقل از مصباح الزائر و بحارالانوار یافت. که البته همان هم حدود 20 اصلاحیه کوچک نیاز دارد که توسط آیت الله خوشوقت انجام شده. و هر دو زیارت همراه خود نماز دارند. اگر کسی اهل تقوا و اشتیاق باشد و دستش به اهل دلی برسد همراه این زیارت، میتواند زیارت و آثار او روزی اش شود. رزقنا الله و ایاکم. 


یاسید الکریم