یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

أفنجعل المسلمین کالمجرمین؟ 

ما لکم کیف تحکمون؟ (یونس 35و 36) 

آیا مؤمنان و تسلیم شدگان مقابل دستورات الهی را 

همچون مجرمان قرار مى دهیم ؟! 

شما را چه مى شود؟! چگونه داورى مى کنید؟ 

 [ نگاه کنید ] 

#شجریان 30 مهر 1390 

گفتگوی تصویری با فرهودی خبرنگار صدای آمریکا 

این ها هرگز با هنر کنار نمی آیند، هرگز و هرگز !!! 

همچنان که در طول 1400 سال با هنر کنار نیامدند! 

  [مشاهده ] 

  [ دانلود با کیفیت ] 

یاسید الکریم