یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

آن بانویی که نام خودش شعر مطلق ست 

در وصف ش استعاره نیاید به هیچ کار 

روزی که کوفتند در خــانه را به جبــر 

برخاست آن قیامت عظـــمی به اختیار 

اما هنــوز هم به تاسی فاطـــمه (س) 

نام علی(ع) ست روی لب شیعه آشکار 

(دانلود کنید) 


یاسید الکریم