یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

ماه ‌گرفتگی امشب 

در کل آسیا، اروپا و آفریقا قابل مشاهده است. 

این ماه گرفتگی از ساعت ۲۱:۲۴ آغاز 

و در ساعت ۲۳:۲۴ به اوج خود می‌رسد 

و در ساعت ۱:۲۴ بامداد شنبه پایان می‌یابد. 

زمان کلی این واقعه ۳ ساعت و ۵۹ دقیقه است. 

یاسید الکریم