یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مقاله هفته‌ نامه #نیوزویک آمریکا بعد از المپیک Rio 2016 

حجاب نشان دهنده قدرت و تعهد است. حجاب با تروریسم ارتباطی ندارد. 

بجای اینکه جامعه از #حجاب بترسد، زنان باحجاب باید از دیگران بترسند. 

ما باید شروع به تغییر دیدگاه خود کنیم. 

یاسید الکریم