یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

این روزها آقای انصاری و آقای موسوی اردبیلی چون خودشان نقد شده اند منتظری را نقد می کنند. این روزها سالها از ائتلاف و وحدت جبهه ی چپ های انقلابی سابق خط امامی و کروبی ها و محتشمی ها ، با بیت منتظری می گذرد. سالها از انتقادات واضح حسن خمینی به بیت منتظری می گذرد و این روزها گویی دیگر همان ده کلمه کلی سید حسن برای حفظ آبرو کفایت می کند. ( هر چند هیچ وخت رنجنامه احمد خمینی علیه منتظری در بیت مرحوم امام چاپ نشد.) 
و چقدر جای امثال شما آقای خوشوقت و آقا مجتبی تهرانی خالی است که مدافع سرسخت ولی فقیه بودید. و جدا از بازی های سیاسی از پرچم ولایت حمایت می کردید.. چه ولی فقیه دیروز و چه ولی فقیه امروز...


یاسید الکریم