یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

در شو لبخند به پادشاهان برهنه ی جشن حافظ ،  

تو و همسرت کار اصیل فرهنگی کردید محمد رضای شفیعی عزیز،  

کیمیا آئینه ی غیرت تو بود، بقیه فقط نقش آن را بازی کردند. یاسید الکریم