یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یا سیدالکریم ز نسل کریم ها - دارم سلام محضر عبد العظیم ها 

راه بهشت کرببلا،ازحریم توست-یعنی جواز عشق بدست کریم ها 

باشد رواق کوی تو دارالسلام ما - موساترین قافله این کلیم ها " 

http://karevansadeghiye.ir/19945/ 

یاسید الکریم