یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

تدبیر چیست و امید کجاست؟ 950 حقوق بالای پنجاه میلیون در کشور؟ 

نه کاش فاجعه همان بود! فقط در یک بیمارستان 74 حقوق بالای 100 میلیون 

تومن! حساب کن در کل کشور و نگاه کن به مدافعین حرم! 


یاسید الکریم

نظرات  (۱)

ایول
پاسخ:
تشکر