یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

به نام خدا 

در دو پست سابق گزارشی از اعتراضات 120 نفر 

از کاربران شبکه #افسران را به شیوه مدیریت و مشکلات فنی منتشر کردیم. 

مدیریت شبکه بدون توجه به نظرات تغییراتی را مطرح کرده است http://www.afsaran.ir/link/1292514 

بنظر می رسد انتقاداتی به آن وارد است از جمله 1_اخذ موبایل و شهر و سن و رشته تحصیلی و آدرس اعضا 2_حذف تمام مطالب و زحمات سه چار ساله تمام افرادی که این روند را اقدام نکنند. 3_تایید مشروط و پس از بررسی، در مورد اعضایی که اطلاعات کامل خود را ارائه کرده اند. 4_عدم توجه به نظرات 14 گانه معترضین. 5_ابهام کامل در تغییر روش مدیریت 6_ابهام کامل در تغییرات فنی لازم از جمله امکان حذف و اصلاح پست ها و ... 

http://www.afsaran.ir/link/1292782 

روند پیش رو موافقان و مخالفانی داشته است عده ای از کاربران با آن موافقت کامل کرده و عده ای موافقت ضمنی و عده زیادی با روشهای مختلف از جمله طنز به مخالفت با روند پیش رو پرداختند. که تصویر پست یکی از این مخالفت ها بصورت طنز است. 

موافقان 

http://www.afsaran.ir/payamak/1609601 

موافقت ضمنی 

http://www.afsaran.ir/payamak/1608938 

مخالفان 

http://www.afsaran.ir/payamak/1608944 

http://www.afsaran.ir/payamak/1608920 

http://www.afsaran.ir/payamak/1608955 

بعضی شبکه موقت موازی ساختند 

http://www.afsaran.ir/payamak/1609145 

و افسران جدید همچنان موافقان و مخالفان زیاد خود را دارد. بنظر می رسد این شیوه موجب ریزش تعداد زیادی از افراد مذهبی و انقلابی شود که به صلاح فضای کنونی نیست. و این قصه ادامه دارد. 


یاسید الکریم