یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن.

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست.یاسید الکریم