یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

شاهی به میان آمد و شاهی ز میان رفت. 

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. 

 

و خدا خواست که این ملت عزیز بماند. 

ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها

(بقره / 106) و امامی رفت و امامی آمد. 

 

امام #سیدعلی  


یاسید الکریم

نظرات  (۲)

بسیار عالی
پاسخ:
تشکر
تعبیر شاه اصلا خوب نیست...
پاسخ:
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی -  دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی.

این همه آوازها از شه بود - گرچه از حلقوم عبدالله بود 

کجا بی جای ته ای بر همه شاه, که مو آیم بدانجا از همه راه

حکم دفاع از حرم ز شاه نجف دارم 
به امر رهبرم هماره جان به کف دارم 

پس لفظ شاه لفظیه که بارها در معنای مثبت به کار رفته 

و شاهان حقیقی انبیا و اولیا هستند و بقیه لیاقت شاهی ندارند. 

موفق باشین.