یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

خدا و یوم الحساب را قبول داری؟ 

سر و ته یک عمر 60 ساله را بزنی 

اکثر عمر یا لعب بوده یا بیهوده یا خلاف عقل 

وعمرعقلی ومعنوی ما چه بسا فقط ده سال و سه سال است 

و همین سه سال هم صرفا حسن فعلی است. 

کمی خلوت کن ، نمی خواهی تجدیدنظر کنی؟ یاسید الکریم

نظرات  (۲)

البته زندگی بعضی از ما، همش لعب و بازی است؛ حتی وقتی که مثلا در حال عبادت هستیم بازهم معلوم نیست که واقعا عبادتی برای ما ثبت شود.
یعنی فقط خدا میتونه به داد ما برسه. عمرمان بسرعت درحال گذار است و ما هم در غفلت محض هستیم.
خدایا به فریاد برس

مطلب بسیار خوبی بود متشکرم
پاسخ:
خواهش. تشکر