یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

عباس نحن بحماک..   ما همه در پناه توایم...یاسید الکریم