یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

سحرها #خدا قسمت می کنند 

 

بله؟ بله! 

خواستی ببینی خیری در تو هست یا نه 

چیزی قرار است بشوی یا نه 

ببین 90% سحرها را بیداری یا نه؟ 

اگرنه، نمرده بر خویشتن نماز کن. 

یاسید الکریم