یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

حر بود اسیر ، تا امیری می کرد 

آن لحظه شد امیر که شد بنده ی تو 


یاسید الکریم