یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

خدایا یک روز دیگر به من فرصت زندگی دادی 

فرصتی همراه عافیت و سلامت و هزاران نعمت 

و تعداد محدودی مشکل که غالبا دست بخت نادانی 

و کم تعهدی خودم هستند. خدایا شکرت 

یاسید الکریم