یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

پیشاپیش هلوی سال نو رو به دوستان تبریک میگم.

سالی پر از نو و آکنده از پر براتون آرزو می کنم.

بدی خاصی هم دیدین حق تون بوده. خوبیا هم اشتباه شده یاسید الکریم