یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

برای خدا دوست بدارید 

و برای خدا دشمن بدارید 

هر چیزی غیر ازین، خیالی بیش نیست 

خیالی خواب آلود، با پایانی گس و تلخ.. 
یاسید الکریم