یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

شبکه های خودمون شبانه روز کلی 

خانم بی روسری با لباس های چسبان نشون میدن 

بعد هی هزار تا آخوند و مدیر مدرسه 

و رئیس دانشگاه باید گلو پاره کنن حجاب لازمه 

انقد نفهمیدن جواز نگاه ضروری حداقلی به زن اجنبیه 

با عادی سازی و ترویج ش فرق داره. 

درست مث شورای فقهی بی کارکرد بانکهای معلوم الحال مون. 

بین جواز ضروری محدود با عادی سازی و ترویج خیلی فرق است. یاسید الکریم