یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

سلام. از فاجعه #منا چه خبر؟ 

از فاجعه شیخ #زکزاکی چه خبر؟ 

یه گوساله از خودمون بمیره 

سه سال یادمون نمیره..

اما این همه انسان کشته شد و...


یاسید الکریم