یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

#فدک از غصب تا تخریب 

 

(270 صفحه) (حجم 2 مگ) (خیلی مفیده حتما مطالعه کنین) 

 

http://download.ghbook.ir/downloads/pdf/5000/3239-fa-fadak-az-ghasb-ta-takhrib.pdf یاسید الکریم