یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

خانه تکانی برای #مادر 

نفس گیر می شود 

آنجا که باید 

غبار قاب عکس جوانش را پاک کند... 

 

به احترام همه مادران #شهدا...


یاسید الکریم