یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

عمریست که دم به دم علی میگویم 

در حال نشاط و غم علی می گویم 

یک عمر علی گفتم و ان شاء الله 

تا آخر عمر هم، علـی می گویم..

یاسید الکریم