یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

ز هرچه غیر یار استغفرالله 

ز بود مستعار استغفرالله 

دمی کان بگذرد بی یاد رویش 

از آن دم بیشمار استغفرالله 

نکردم یک سجودی در همه عمر 

که آید آن بکار استغفرالله 

یاسید الکریم