یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

با آن که حسین(ع) است پناه دو جهان 

 

او خود به پناه مادرش فاطمه(س) است... 


یاسید الکریم