یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

مقتل نوشت؛ آه... و یعنی تمام شد


یعنی که دور مادرمان ازدحام شد


یعنی رکوع پشت درش امتداد یافت


یعنی شهید سجده به پای امام شد... 

 

یاسید الکریم