یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

اردشیر زاهدی داماد شاه مخلوع : 

ما بد کردیم. ما مردم را نفهمیدیم. این‌ها را صریح می‌گویم. 

اما اصل کار حسادت و خودخواهی کشورهای خارجی است 

که می‌خواهند ما را بِمکند..باید به افتخارات کنونی ایران توجه کرد. 

یاسید الکریم