یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی


از قافله جا مانده ام..

در کار دل وا مانده ام.. 


ای آسمان تاج سرت .. 

ما را مرانی از درت ..

به حق زهرا مادرت .. 

لبیک یا مولا حسین..

یاسید الکریم