یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

وادی عشق تو وادی کرمه 

آرزوی همه دیدن حرمه 

هرچی که گریه کنیم برای شما 

واسه مصیبت اعظم تو کمه 

خون خدایی تویی سفینه النجات 

تموم عالمین فدای بچه هات یاسید الکریم