یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

به ابو دجانه فرمود

اما بعد فان لنا و لکم فی الحق سعه 

براستى براى ما و شما در حق و درستى گشایشى است. 

 

دریاست دریاست این کلام. عالی است عالی.


یاسید الکریم