یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

هر گناهی 

مث فحش به پدرخانم تو شب خواستگاریه 

جبران میشه؟؟ خیلی سخت، خیلی کم. 

لذا فرمود: گناه نکردن آسان تر از توبه است. 

یاسید الکریم

نظرات  (۱)

عجب مثالی !!