یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

انا کنا فاعلین(انبیا/104) 

اگر می فهمیدیم دایره قدرت ما در عوالم 

چقدر شرط و شروط داره و زمانا و مکانا 

چقدر جزء کوچکی از هستی رو اشغال کردیم 

اما چه ادعاهای گنده ای داریم 

خودمون خجالت زده می شدیم. همه چیز به دست اوست. 


یاسید الکریم