یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

یاسیدالکریم

مذهبی - اجتماعی - سیاسی

امام صادق(ع) به سلیمان دیلمی 

ای سلیمان! نماز شب را ترک نکن

همانا زیانکار واقعی کسی است

که از نماز شب محروم بماند. 

علل الشرایع ص 363

یاسید الکریم